Charakteristika kurzu
Kurz oceňování lesa je na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně tradičně vyučován a slouží zejména pro přípravu budoucích znalců v oboru: ekonomika, odvětví: ceny a odhady, specializaci: lesní pozemky, lesní porosty a škody na lesních porostech. Kurz je v současné době oficiálně schválen Ministerstvem spravedlnosti České republiky a o jeho konání jsou informovány všechny krajské soudy v České republice. Absolvování studia však nezakládá právní nárok na jmenování znalcem. Jmenování je výlučně v kompetenci ministra spravedlnosti nebo předsedy krajského soudu podle místa bydliště ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb. v platném znění.

 

Profil absolventa
Absolvent kurzu získá teoretické i praktické znalosti v oblasti oceňovacích metod, pozemkové evidence, struktury znaleckých posudků, softwarových nástrojů používaných k oceňování lesních pozemků a porostů i k výpočtu škod na lese.

 

Požadované předpoklady uchazeče
Podmínkou přijetí do kurzu není vysokoškolské lesnické vzdělání ani odborná lesnická praxe. Dle pokynu JUDr. Filipa Melzera, PhD., LL. M., náměstka ministra spravedlnosti ze dne 15. 09. 2011, č.j. 359/2011-OD-ZN/5 však byly zveřejněny specifické odborné podmínky pro žadatele o funkci znalce, dle kterých žadatel o funkci znalce musí mít vysokoškolské lesnické vzdělání v inženýrském (magisterském) studijním programu a odbornou lesnickou praxi 10 let po ukončení vysokoškolského studia.

 

Způsob přijetí ke studiu
Uchazeč bude přijat ke studiu na základě řádně vyplněné a včas zaslané přihlášky a vlastnoručně podepsané, fyzicky doručené smlouvy o výkonech a službách. Podmínkou k nástupu do studia je uhrazení první části kurzovného.

 

Obsahová náplň a rozsah kurzu
Celková hodinová dotace je 168 hodin včetně testů, opakování a zkoušení. Každý účastník kurzu musí splnit průběžné písemné testy znalostí a vypracovat a obhájit dva zkušební znalecké posudky. Obsahová náplň kurzu je dána učebním plánem - zveřejněno na stránkách: Učební plán

 

Personální zabezpečení
Všichni vyučující v kurzu jsou špičkoví odborníci na daná přednášená témata, většina z nich jsou praktikující soudní znalci. Odborným garantem kurzu je Ing. Jiří Matějíček, CSc.

 

Organizace kurzu
Zahájení kurzu je plánováno na zimní semestr 2018 (říjen) a ukončení na letní semestr 2020. Kurz oceňování lesa a znaleckého minima je schválen jako čtyřsemestrální postgraduální studium, přičemž každý semestr zahrnuje tři výukové bloky. Výuka bude probíhat vždy v pátek odpoledne (13:00 -- 19:00) a v sobotu (8:00 -- 17:00). Výuka bude probíhat na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

 

Možnosti ubytování
Všichni účastníci Kurzu oceňování lesa a znaleckého minima budou mít možnost zvýhodněného ubytování na VŠ kolejích J. A. Komenského, nebo na kolejích Akademie. Ubytování je v různých cenových relacích v závislosti na počtu lůžek a stupni vybavení pokojů.

 

Ukončení kurzu
Kurz je zakončen závěrečným písemným testem a obhajobou zkušebních znaleckých posudků před zkušební komisí. Po úspěšném zakončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

 

Cena kurzu
Cena kurzu byla stanovena na 48 000 Kč vč. DPH. Platba bude rozdělena na čtyři části po jednotlivých semestrech (12 000 Kč).

 

Přihlášky
Přihlášky a odborné podmínky je možno stáhnout na stránkách kurzu odkaz  a  zasílat na e-mailovou adresu: DBrezina@seznam.cz, nejpozději do 31. 05. 2018. Na základě této přihlášky vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zaslána smlouva o výkonech a službách, kterou je třeba vytisknout, vlastnoručně podepsat a odeslat poštou, nebo osobně doručit na adresu uvedenou ve smlouvě. Smlouvy musí být fyzicky doručeny do 30. 06. 2018. Na základě podepsané smlouvy o výkonech a službách budou každému uchazeči zaslány pokyny k platbě na první semestr výuky.

 

Kontakt
Ing. David Březina, Ph.D., e-mail: DBrezina@seznam.cz, tel: +420 728 972 005.