Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky / Kurz oceňování lesa 2012 - 2014

Kurz oceňování lesa

Kurz oceňování lesa 2012 - Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky
(Informace pro uchazeče)

Upozornění:

Přihlašování účastníků do Kurzu oceňování lesa 2012 - 2014 již bylo ukončeno. Průzkum zájmu o další ročník kurzu bude probíhat na e-mailové adrese: xsafrane@mendelu.cz

Na základě pokynu JUDr. Filipa Melzera, PhD., LL.M., náměstka ministra spravedlnosti ze dne 15.9.2011, č.j. 359/2011-OD-ZN/5 byly zveřejněny specifické odborné podmínky pro žadatele o funkci znalce, které jsou závazné a jejich splnění je vyžadováno ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

Z výše uvedeného pokynu mimo jiné vyplývá, že ke jmenování soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace lesní pozemky, lesní porosty a škody na lesních porostech je nutné absolvovat postgraduální specializační studium v rozsahu minimálně čtyř semestrů.

Na základě výše uvedených pokynů bude na Mendelově univerzitě v Brně, Lesnické a dřevařské fakultě zahájeno specializační postgraduální studium, po jehož ukončení absolvent získá odbornou způsobilost pro jmenování soudním znalcem ve výše uvedené specializaci. Oproti kurzům oceňování lesa pořádaným v minulosti bude nový kurz více zaměřený na praktickou činnost znalce a vypuštěny budou obecné lesnické disciplíny. Garantem kurzu bude Ing. Jiří Matějíček, CSc.

 Kurz bude zahájen v zimním semestru 2012 (září - říjen) a ukončen v letním semestru 2014. Výuka bude probíhat vždy ve třech blocích v daném semestru, začátek výuky bude vždy v pátek odpoledne a konec v sobotu. Celková hodinová dotace bude 163 vyučovacích hodin včetně závěrečného písemného testu. V průběhu kurzu bude každému účastníkovi zadána závěrečná práce, kterou bude obhajovat po ukončení kurzu před komisí.

Podmínkou přijetí do kurzu je absolvování vysokoškolského lesnického vzdělání v inženýrském (magisterském) studijním programu. Cena kurzu je stanovena na 16 400 Kč, platba bude rozdělena na čtyři části po jednotlivých semestrech (4 100 Kč).

Přihlášky je možno zasílat na E-mailovou adresu: xsafrane@mendelu.cz, nejpozději do 30. 04. 2012. Na základě této přihlášky vám bude na E-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zaslána smlouva o výkonech a službách, kterou je třeba vytisknout, vlastnoručně podepsat a odeslat poštou, nebo osobně doručit na adresu uvedenou ve smlouvě. Smlouvy musí být doručeny do 31. 05. 2012. Na základě podepsané smlouvy o výkonech a službách budou každému uchazeči zaslány pokyny k platbě na první semestr výuky.

Maximální počet účastníků bude 30. V případě naplnění maximálního počtu účastníků budou mít ti, kteří se předběžně přihlásili do konce ledna 2012, přednost. Nyní již zasílejte pouze oficiální přihlášky, které jsou ke stažení na těchto stránkách (platí i pro předběžně přihlášené).

Podrobný plán výuky a další dokumenty včetně přihlášky jsou ke stažení prostřednictvím odkazů na dolní části stránky.

Kontaktní adresa: Ing. Zbyněk Šafránek, e-mail: xsafrane@mendelu.cz, tel: 545 134 312, mobil: 725 749 869.


Brno, leden 2012

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Dokumenty ke stažení