Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky / Kurz oceňování lesa 2012 - 2014

Kurz oceňování lesa

Kurz oceňování lesa 2012 - Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky
(Informace pro uchazeče)

Upozornění:

Přihlašování účastníků do Kurzu oceňování lesa 2012 - 2014 již bylo ukončeno. Průzkum zájmu o další ročník kurzu bude probíhat na e-mailové adrese: xsafrane@mendelu.cz

Na základě pokynu JUDr. Filipa Melzera, PhD., LL.M., náměstka ministra spravedlnosti ze dne 15.9.2011, č.j. 359/2011-OD-ZN/5 byly zveřejněny specifické odborné podmínky pro žadatele o funkci znalce, které jsou závazné a jejich splnění je vyžadováno ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

Z výše uvedeného pokynu mimo jiné vyplývá, že ke jmenování soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace lesní pozemky, lesní porosty a škody na lesních porostech je nutné absolvovat postgraduální specializační studium v rozsahu minimálně čtyř semestrů.

Na základě výše uvedených pokynů bude na Mendelově univerzitě v Brně, Lesnické a dřevařské fakultě zahájeno specializační postgraduální studium, po jehož ukončení absolvent získá odbornou způsobilost pro jmenování soudním znalcem ve výše uvedené specializaci. Oproti kurzům oceňování lesa pořádaným v minulosti bude nový kurz více zaměřený na praktickou činnost znalce a vypuštěny budou obecné lesnické disciplíny. Garantem kurzu bude Ing. Jiří Matějíček, CSc.

 Kurz bude zahájen v zimním semestru 2012 (září - říjen) a ukončen v letním semestru 2014. Výuka bude probíhat vždy ve třech blocích v daném semestru, začátek výuky bude vždy v pátek odpoledne a konec v sobotu. Celková hodinová dotace bude 163 vyučovacích hodin včetně závěrečného písemného testu. V průběhu kurzu bude každému účastníkovi zadána závěrečná práce, kterou bude obhajovat po ukončení kurzu před komisí.

Podmínkou přijetí do kurzu je absolvování vysokoškolského lesnického vzdělání v inženýrském (magisterském) studijním programu. Cena kurzu je stanovena na 16 400 Kč, platba bude rozdělena na čtyři části po jednotlivých semestrech (4 100 Kč).

Přihlášky je možno zasílat na E-mailovou adresu: xsafrane@mendelu.cz, nejpozději do 30. 04. 2012. Na základě této přihlášky vám bude na E-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zaslána smlouva o výkonech a službách, kterou je třeba vytisknout, vlastnoručně podepsat a odeslat poštou, nebo osobně doručit na adresu uvedenou ve smlouvě. Smlouvy musí být doručeny do 31. 05. 2012. Na základě podepsané smlouvy o výkonech a službách budou každému uchazeči zaslány pokyny k platbě na první semestr výuky.

Maximální počet účastníků bude 30. V případě naplnění maximálního počtu účastníků budou mít ti, kteří se předběžně přihlásili do konce ledna 2012, přednost. Nyní již zasílejte pouze oficiální přihlášky, které jsou ke stažení na těchto stránkách (platí i pro předběžně přihlášené).

Podrobný plán výuky a další dokumenty včetně přihlášky jsou ke stažení prostřednictvím odkazů na dolní části stránky.

Kontaktní adresa: Ing. Zbyněk Šafránek, e-mail: xsafrane@mendelu.cz, tel: 545 134 312, mobil: 725 749 869.


Brno, leden 2012

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Download

NameDocument dateModificationsAttachment
Přihláška na Kurz oceňování lesa31. 01. 201231. 01. 2012 18:09:59  
Obsah Kurzu oceňování lesa - přednášená témata31. 01. 201231. 01. 2012 18:11:04  
Odborné podmínky pro jmenování znalcem31. 01. 201231. 01. 2012 18:43:56  
Kvalifikační předpoklady - Matějíček (1. blok)23. 11. 201223. 11. 2012 13:02:49  
Oceňování přírodních zdrojů - Matějíček (1. blok)23. 11. 201223. 11. 2012 13:04:11  
Teorie oceňování lesa - Matějíček (1. blok)23. 11. 201223. 11. 2012 13:14:36  
Vybrané pojmy - Matějíček (1. blok)23. 11. 201223. 11. 2012 13:16:04  
Finanční matematika - Matějíček (2. blok)23. 11. 201223. 11. 2012 13:18:24  
Vzorce finanční matematiky - Matějíček (2. blok)23. 11. 201223. 11. 2012 13:19:35  
Katastr nemovitostí I - Doušek (2. blok)23. 11. 201223. 11. 2012 13:20:40  
Katastr nemovitostí II - Matějík (2. blok)23. 11. 201223. 11. 2012 13:21:52  
Typologická typizace krajiny (Macků) - Zouhar (3. blok)17. 12. 201217. 12. 2012 18:32:26  
Ekologické skupiny rostlin (Průša) - Zouhar (3. blok)17. 12. 201217. 12. 2012 18:35:01  
Oceňování lesních, zemědělských a jiných pozemků - Sebera (3. blok)17. 12. 201217. 12. 2012 18:42:40  
Znalecký posudek a znalecká činnost - Alexandr (3. blok)17. 12. 201217. 12. 2012 18:58:35  
Titulní list závěrečné tematické práce22. 03. 201322. 03. 2013 10:49:11  
Titulní list závěrečné tematické práce W 200022. 03. 201322. 03. 2013 10:49:44  
Zadávací list závěrečné tematické práce22. 03. 201322. 03. 2013 10:50:12  
Zadávací list závěrečné tematické práce W 200022. 03. 201322. 03. 2013 10:50:34  
Čestné prohlášení autora22. 03. 201322. 03. 2013 10:51:18  
Čestné prohlášení autora W 200022. 03. 201322. 03. 2013 10:51:45  
Požadavky na formální úpravu závěrečné tematické práce22. 03. 201322. 03. 2013 10:53:02  
Metody CSH - Matějíček (4. blok)31. 05. 201331. 05. 2013 13:02:31  
Oceňování lesního porostu - Matějíček (4. blok)31. 05. 201331. 05. 2013 13:03:28  
Program Znalec - Matějíček (4. blok)31. 05. 201331. 05. 2013 13:04:18  
Teorie ocenění lesního porostu - Matějíček (4. blok)31. 05. 201331. 05. 2013 13:05:03  
Ocenění hlavních druhů dřevin - Matějíček (5. blok)31. 05. 201331. 05. 2013 13:11:01  
Ocenění lesních porostů VHF a CSH - Matějíček (5. blok)31. 05. 201331. 05. 2013 13:13:02  
Oceňovací vyhláška - Matějíček (5. blok)31. 05. 201331. 05. 2013 13:13:58  
Oceňování lesních pozemků - Matějíček (5. blok)31. 05. 201331. 05. 2013 13:14:45  
Oceňování nelesních pozemků - Matějíček (5. blok)31. 05. 201331. 05. 2013 13:15:35  
Zákon o oceňování majetku - Matějíček (5. blok)31. 05. 201331. 05. 2013 13:16:18  
Celkové ocenění lesa - Matějíček (6. blok)31. 05. 201331. 05. 2013 13:23:03  
Goodwill a know how - Matějíček (6. blok)31. 05. 201331. 05. 2013 13:24:15  
Ocenění věcných břemen - Matějíček (6. blok)31. 05. 201331. 05. 2013 13:24:58  
Oceňování biologických aktiv - Matějíček (6. blok)31. 05. 201331. 05. 2013 13:25:46  
Rentabilita a hospodárnost - Matějíček (6. blok)31. 05. 201331. 05. 2013 13:26:34  
Vyvlastnění a břemena - Matějíček (6. blok)31. 05. 201331. 05. 2013 13:27:24  
Zástava lesa - Matějíček (6. blok)31. 05. 201331. 05. 2013 13:27:57  
Účetnictví prezentace - Hlaváčková (6. blok)31. 05. 201331. 05. 2013 13:28:40  
Účetnictví text - Hlaváčková (6. blok)31. 05. 201331. 05. 2013 13:29:21  
Oceňování lesních školek - Foltánek (6. blok)31. 05. 201331. 05. 2013 13:35:14  
Zadání zkušebního znaleckého posudku31. 05. 201331. 05. 2013 13:42:13  
Příloha č. 1 - seznam porostních skupin31. 05. 201331. 05. 2013 13:44:34  
Příloha č. 2 - HK31. 05. 201331. 05. 2013 13:48:32  
Příloha č. 3 - výtah zákon31. 05. 201331. 05. 2013 13:49:03  
Příloha č. 4 - posudek vzor31. 05. 201331. 05. 2013 13:49:34  
Příloha č. 5 - vyúčtování znalečného31. 05. 201331. 05. 2013 13:50:01  
Příloha č. 6.1 - znalecký deník31. 05. 201331. 05. 2013 13:50:40  
Příloha č. 6.2 - znalecký deník31. 05. 201331. 05. 2013 13:51:06  
Příloha č. 6.3 - znalecký deník31. 05. 201331. 05. 2013 13:51:33  
Právní úprava znalecké činnosti - Flora (7. blok)16. 01. 201416. 01. 2014 11:00:56  
Modelování zisku lesního majetku - Zádrapa (8. blok)16. 01. 201416. 01. 2014 11:01:43  
Tabulka pro ocenění porovnáním (ukázka) - Zádrapa (8. blok)16. 01. 201416. 01. 2014 11:02:13  
Zjišťování tržní hodnoty lesa - Zádrapa (8. blok)16. 01. 201416. 01. 2014 11:02:40  
Ohodnocování rostlinstva - Alexandr (9. blok)16. 01. 201416. 01. 2014 11:07:58  
Společenské sociálně-ekonomické funkce lesa - Šišák (9. blok)16. 01. 201416. 01. 2014 11:12:08  
Ekosystémové platby - Šišák (9. blok)16. 01. 201416. 01. 2014 11:13:06  
Ekosystémové metody oceňování funkcí lesů - Kupec (9. blok)16. 01. 201416. 01. 2014 11:16:29  
Technologie zpracování LHP - Mazal (10. blok)28. 04. 201428. 04. 2014 14:39:03  
Standardy ÚHÚL - Macků (10. blok)28. 04. 201428. 04. 2014 14:40:57  
Statistika odkaz na stránky - Drápela (10. blok)28. 04. 201428. 04. 2014 14:43:46  
Zjišťování zásob porostů - Adamec (10. blok)28. 04. 201428. 04. 2014 14:45:13  
Statistická provozní inventarizace - Bartůněk (10. blok)28. 04. 201428. 04. 2014 14:46:56  
Ekologická újma - Dohnanský (11. blok)28. 04. 201428. 04. 2014 14:52:13  
Náhrady újem - Dohnanský (11. blok)28. 04. 201428. 04. 2014 14:52:54  
Postup uplatnění náhrad újem - Dohnanský (11. blok)28. 04. 201428. 04. 2014 14:53:46  
Uplatnění náhrad za ztížení lesního hospodaření - Dohnanský (11. blok)28. 04. 201428. 04. 2014 14:54:51  
Oceňování škod bobrem - Foltánek (11. blok)28. 04. 201428. 04. 2014 14:56:15  
Náležitosti LHP - Kadavý (10. blok)28. 04. 201428. 04. 2014 16:11:20  
Oceňování biologických aktiv-IAS41 - Matějíček (11. blok)14. 05. 201414. 05. 2014 10:03:42  
Škodní vyhláška č. 55_1999 Sb. - Matějíček (11. blok)14. 05. 201414. 05. 2014 10:04:23  
Škody, pojmy a právo dle NOZ - Matějíček (11. blok)14. 05. 201414. 05. 2014 10:04:53  
Tabulka kombinace škod-příklady - Matějíček (11. blok)14. 05. 201414. 05. 2014 10:05:25  
Věcná břemena a energetici - Matějíček (11. blok)14. 05. 201414. 05. 2014 10:06:00  
Vlastnictví a vyvlastnění - Matějíček (11. blok)14. 05. 201414. 05. 2014 10:06:31  
Pokyny k výpočtům zkušebních znaleckých posudků20. 05. 201420. 05. 2014 11:05:35