Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky / Kurz oceňování lesa 2014 - 2016

Kurz oceňování lesa 2014 - 2016

Kurz oceňování lesa a znalecké minimum


Charakteristika kurzu

Kurz oceňování lesa je na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně tradičně vyučován a slouží zejména pro přípravu budoucích znalců v oboru: ekonomika, odvětví: ceny a odhady, specializaci: lesní pozemky, lesní porosty a škody na lesních porostech. Kurz je v současné době oficiálně schválen Ministerstvem spravedlnosti České republiky a o jeho konání jsou informovány všechny krajské soudy v České republice. Absolvování studia však nezakládá právní nárok na jmenování znalcem. Jmenování je výlučně v kompetenci ministra spravedlnosti nebo předsedy krajského soudu podle místa bydliště ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb. v platném znění.

Profil absolventa

Absolvent kurzu získá teoretické i praktické znalosti v oblasti oceňovacích metod, pozemkové evidence, struktury znaleckých posudků, softwarových nástrojů používaných k oceňování lesních pozemků a porostů i k výpočtu škod na lese.

Požadované předpoklady uchazeče

Podmínkou přijetí do kurzu není vysokoškolské lesnické vzdělání ani odborná lesnická praxe. Dle pokynu JUDr. Filipa Melzera, PhD., LL.M., náměstka ministra spravedlnosti ze dne 15.9.2011, č.j. 359/2011-OD-ZN/5 však byly zveřejněny specifické odborné podmínky pro žadatele o funkci znalce, dle kterých žadatel o funkci znalce musí mít vysokoškolské lesnické vzdělání v inženýrském (magisterském) studijním programu a odbornou lesnickou praxi 10 let po ukončení vysokoškolského studia.

Způsob přijetí ke studiu

Uchazeč bude přijat ke studiu na základě řádně vyplněné a včas zaslané přihlášky a vlastnoručně podepsané, fyzicky doručené smlouvy o výkonech a službách. Podmínkou k nástupu do studia je uhrazení první části kurzovného.

Obsahová náplň a rozsah kurzu

Celková hodinová dotace je 169 hodin včetně testů, opakování a zkoušení. Každý účastník kurzu musí splnit průběžné písemné testy znalostí, vypracovat a obhájit závěrečnou tematickou práci a zkušební znalecký posudek. Obsahová náplň kurzu je dána učebním plánem - zveřejněno na stránkách: http://uldep.ldf.mendelu.cz/cz/kurz_2

Personální zabezpečení

Všichni vyučující v kurzu jsou špičkoví odborníci na daná přednášená témata, většina z nich jsou praktikující soudní znalci. Odborným garantem kurzu je Ing. Jiří Matějíček, CSc.

Organizace kurzu

Zahájení kurzu je plánováno na zimní semestr 2014 (září - říjen) a ukončení na letní semestr 2016. Kurz oceňování lesa a znaleckého minima je schválen jako čtyřsemestrální postgraduální studium, přičemž každý semestr zahrnuje tři výukové bloky. Výuka bude probíhat vždy v pátek odpoledne (13:00 -- 19:00) a v sobotu (8:00 -- 17:00). Výuka bude probíhat na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Možnosti ubytování

Všichni účastníci Kurzu oceňování lesa a znaleckého minima budou mít možnost zvýhodněného ubytování na VŠ kolejích J.A. Komenského, nebo na kolejích Akademie. Ubytování je v různých cenových relacích v závislosti na počtu lůžek a stupni vybavení pokojů.

Ukončení kurzu

Kurz je zakončen závěrečným písemným testem a obhajobou závěrečné tematické práce a zkušebního znaleckého posudku před zkušební komisí. Po úspěšném zakončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Cena kurzu

Cena kurzu byla stanovena na 20 800 Kč vč. DPH. Platba bude rozdělena na čtyři části po jednotlivých semestrech (5 200 Kč).

Přihlášky

Přihlášky je možno stáhnout na stránkách kurzu http://uldep.ldf.mendelu.cz/cz/kurz_2zasílat na e-mailovou adresu: xsafrane@mendelu.cz, nejpozději do 31. 05. 2014. Na základě této přihlášky vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zaslána smlouva o výkonech a službách, kterou je třeba vytisknout, vlastnoručně podepsat a odeslat poštou, nebo osobně doručit na adresu uvedenou ve smlouvě. Smlouvy musí být fyzicky doručeny do 30. 06. 2014. Na základě podepsané smlouvy o výkonech a službách budou každému uchazeči zaslány pokyny k platbě na první semestr výuky.

Kontakt

Ing. Zbyněk Šafránek, e-mail: xsafrane@mendelu.cz, tel: 545 134 312545 134 312, mobil: 725 749 869.