Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky / Projects In Solution

Řešené projekty ústavu

2009

2008

2007

 • Regionální lesnický program pro území Moravskoslezského kraje

2006

 • Analýza ekonomických aspektů kategorizace lesů (EKKAT 2006) (MZe ČR)
 • Komplexní analýza hospodaření příspěvkové organizace Městské lesy Fulnek
 • Program rozvoje lesního hospodářství Středočeského kraje do roku 2030
 • Inovace technického a softwarového vybavení počítačové učebny pro praktickou výuku předmětu Informační technologie, matematických a statistických metod v ekonomii a pro využití počítačových metod při výuce vybraných kapitol matematiky (FRVŠ)

2005

 • Analýza ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení případných kompenzací (EKAT 2005) (MZe ČR)
 • Ekonomické aspekty podpory výroby a prodeje dřevostaveb (IGA)
 • Zhodnocení předpokladů a možností zvýšení produkce dříví pěstováním rychle rostoucích dřevin plantážním způsobem na zemědělských půdách a na plochách rekultivovaných po těžbě uhlí (Priorita NLP I)

2004

 • Inovace části předmětů Management LH a Podniková ekonomika II (FRVŠ)

2003 (--2006)

 • Vyjádření společenské efektivnosti existence a využívání funkcí lesa v peněžní formě v ČR (NAZV)

2003 (--2005)

 • Zabezpečení produkce a využití surového dříví (NLP I, MZe ČR)
 • Motivační faktory pro zalesnění zemědělsky neobhospodařované půdy (Priorita NLP I)
 • Zpracování návrhu státního programu Surovinová politika v oblasti obnovitelných zdrojů (Priorita NLP I)
 • Model funkčního sdružení vlastníků lesa za účelem společného obhospodařování lesů (MZe ČR)

2002

 • Ekonomika využívání přírodních zdrojů (FRVŠ)
 • Studie o lesním hospodářství na území Zlínského kraje

2001

 • Ekonomická studie hospodaření LHC Špaček Fulnek
 • Systémová analýza forem hospodaření Městských lesů Opava
 • Rozšíření metodiky předmětů Marketing a Podniková logistika (FRVŠ)

2000

 • Zabezpečení veřejného zájmu v lesnické politice prostřednictvím diferencovaného přístupu při stanovování práv a povinností jednotlivých skupin vlastníků lesa (GA ČR)
 • Projektové řízení v lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu (FRVŠ)