CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

 

Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (ÚLDEP) je unikátní pracoviště, které svým charakterem zasahuje do všech oblastí lesnicko-dřevařského sektoru, obnovitelných přírodních zdrojů a životního prostředí.

Historie

Po vzniku lesnického oboru Vysoké školy zemědělské v Brně příslušela výuka ekonomických disciplín Ústavu lesní ekonomie, který byl po dobu 30 let veden prof. Dr. Ing. Rudolfem Hašou. Tento ústav patřil jako jeden ze základních pilířů výuky lesnictví mezi čtyři zakládající odborné lesnické ústavy, které zahajovaly výuku při založení fakulty v roce 1920. Prvními vyučovanými odbornými předměty byly zejména obchodní nauka, organizace lesní správy, nauka o práci a lesní politika.

Značný rozsah pedagogické, vědecko-výzkumné a ostatní činnosti si vyžadoval počátkem 60. let 20. století nové organizační uspořádání. Proto na základě schválení vědeckou radou fakulty i Vysoké školy zemědělské dne 1. 5. 1962 vznikla Katedra ekonomiky lesního hospodářství. Prvním vedoucím této katedry se stal prof. Ing. Otakar Polák. Katedra ekonomiky lesního hospodářství a později Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství se dále postupně vyvíjely tak, jak se rozvíjely a diferencovaly jednotlivé ekonomické disciplíny na Lesnické fakultě.
V roce 1991 byla katedra přejmenována na Ústav ekonomiky a řízení lesního hospodářství. V témže roce byl na Lesnické fakultě zřízen studijní obor Dřevařské inženýrství, pro který ústav začal taktéž zajišťovat výuku ekonomických disciplín. Tato změna se promítla i do názvu ústavu, který byl přejmenován na Ústav ekonomiky a řízení lesního hospodářství a dřevařského průmyslu.

Roku 1996 byl otevřen studijní obor Krajinné inženýrství - nyní již na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Ústav začal kromě lesnictví a dřevařství zajišťovat výuku ekonomických předmětů i pro krajinářství. Zmíněné spektrum odborných disciplín umožnilo začít vnímat celý tento sektor i v rozměru komplexních politických koncepcí. Proto byl ústav přejmenován na Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky.

uldep01 uldep04

Současnost

ÚLDEP je v současné době multioborové pracoviště, tvořené především mladým týmem akademických a vědecko-výzkumných pracovníků, kteří svými aktivitami pokrývají všechny oblasti ekonomiky a managementu lesnicko-dřevařského sektoru (LDS) v pedagogické, vědecko-výzkumné i poradenské činnosti. Zaměstnanci si uvědomují nepříznivý vývoj lesnicko-dřevařského sektoru a potřebu řešit vznikající problémy, proto se snaží ekonomicko-manažerské obory LDS neustále rozvíjet.

uldep05 uldep06

Budoucí vize

Rozvoj ÚLDEP bude v budoucnu směřován především do následujících oblastí. První je oblast vědecko-výzkumná, kdy se předpokládá vytvoření (ve spolupráci s dalšími zájmovými subjekty a s podporou Ministerstva zemědělství ČR) unikátního informačně-poradenského centra, které bude sloužit jako servisní centrum lesnicko-dřevařského sektoru propojující dostupné informační zdroje a realizující jejich integraci s dalším rozvojem jejich vypovídací a praktické znalostní hodnoty. Podstatou je vytvoření nezávislého systému informací o toku dříví a jeho spotřebě v ČR, o proporcích produkčních a zpracovatelských možností dřevní suroviny. Vytvoření informačně-poradenského centra umožní poskytovat placené i neplacené servisní služby zainteresovaným osobám v závislosti na periodicitě, kvalitě a detailu požadovaných informací.

Druhá oblast rozvoje ÚLDEP bude zaměřena na vzdělávací činnost, a to především na inovaci výuky ekonomicko-manažerských předmětů v rámci všech studijních programů na LDF. Inovace bude spočívat ve změně pojetí výuky. Předpokládá se zavedení výuky manažersko-informačních systémů na báze Business Intelligence a využití moderních softwarových aplikací ve výuce. Cílem je zvýšení propojenosti potřeb praxe pro výkon manažerských funkcí absolventů magisterského studia.
Dojde také k rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit ústavu zaměřených na neakademickou odbornou veřejnost. Důvodem potřeby realizace těchto činností je kromě ekonomického přínosu i aktivní prezentace ústavu v rámci oboru a vytvoření sítě institucionálních partnerů vhodných pro oblast budoucí výzkumné spolupráce.

Další rozvoj vědecko-výzkumné činnosti ÚLDEP je třeba směřovat na získávání výzkumných projektů a grantů z národních a především mezinárodních zdrojů prostřednictvím vytváření konsorcií se zahraničními výzkumnými pracovišti a do publikací v impaktovaných časopisech.

uldep07  uldep08