Charakteristika kurzu
Kurz oceňování lesa je na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně tradičně vyučován a slouží zejména pro přípravu budoucích znalců v oboru: ekonomika, odvětví: ceny a odhady, specializaci: lesní pozemky, lesní porosty a škody na lesních porostech. Kurz je v současné době oficiálně schválen Ministerstvem spravedlnosti České republiky a o jeho konání jsou informovány všechny krajské soudy v České republice. Absolvování studia však nezakládá právní nárok na jmenování znalcem. Jmenování je výlučně v kompetenci ministra spravedlnosti nebo předsedy krajského soudu podle místa bydliště ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb. v platném znění.

Materiály
1. blok
2. blok
3. blok
4. blok
5. blok
6. blok
7. blok
8. blok
9. blok
9. blok - zadání posudku
10. blok
11. blok
12. blok

 

Profil absolventa
Absolvent kurzu získá teoretické i praktické znalosti v oblasti oceňovacích metod, pozemkové evidence, struktury znaleckých posudků, softwarových nástrojů používaných k oceňování lesních pozemků a porostů i k výpočtu škod na lese.

 

Požadované předpoklady uchazeče

Podmínkou přijetí do kurzu není vysokoškolské lesnické vzdělání ani odborná lesnická praxe. Oceňování nemovitých věcí je v současné době v Instrukci č. 8/2017 (Příloha č. 10) Ministerstva spravedlnosti ze dne 23.11.2017, č.j. MSP -26/2017-OJD-ORG/32, o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků a o některých dalších otázkách, dle které žadatel o funkci znalce musí mít vysokoškolské lesnické vzdělání v inženýrském (magisterském) studijním programu a odbornou lesnickou praxi 10 let po ukončení vysokoškolského studia.

 

Způsob přijetí ke studiu
Uchazeč bude přijat ke studiu na základě řádně vyplněné a včas zaslané přihlášky a vlastnoručně podepsané, fyzicky doručené smlouvy o výkonech a službách. Podmínkou k nástupu do studia je uhrazení první části kurzovného.

 

Obsahová náplň a rozsah kurzu
Celková hodinová dotace je 168 hodin včetně testů, opakování a zkoušení. Každý účastník kurzu musí splnit průběžné písemné testy znalostí a vypracovat a obhájit dva zkušební znalecké posudky. Obsahová náplň kurzu je dána učebním plánem - zveřejněno na stránkách: Učební plán

 

Personální zabezpečení
Všichni vyučující v kurzu jsou špičkoví odborníci na daná přednášená témata, většina z nich jsou praktikující soudní znalci. Odborným garantem kurzu je Ing. Jiří Matějíček, CSc.

 

Organizace kurzu
Zahájení kurzu je plánováno na zimní semestr 2018 (říjen) a ukončení na letní semestr 2020. Kurz oceňování lesa a znaleckého minima je schválen jako čtyřsemestrální postgraduální studium, přičemž každý semestr zahrnuje tři výukové bloky. Výuka bude probíhat vždy v pátek odpoledne (13:00 -- 19:00) a v sobotu (8:00 -- 17:00). Výuka bude probíhat na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

 

Možnosti ubytování
Všichni účastníci Kurzu oceňování lesa a znaleckého minima budou mít možnost zvýhodněného ubytování na VŠ kolejích J. A. Komenského, nebo na kolejích Akademie. Ubytování je v různých cenových relacích v závislosti na počtu lůžek a stupni vybavení pokojů.

 

Ukončení kurzu
Kurz je zakončen závěrečným písemným testem a obhajobou zkušebních znaleckých posudků před zkušební komisí. Po úspěšném zakončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

 

Cena kurzu
Cena kurzu byla stanovena na 48 000 Kč vč. DPH. Platba bude rozdělena na čtyři části po jednotlivých semestrech (12 000 Kč).

 

Přihlášky
Přihlášky a odborné podmínky je možno stáhnout na stránkách kurzu odkaz  a  zasílat na e-mailovou adresu: DBrezina@seznam.cz, nejpozději do 31. 05. 2018. Na základě této přihlášky vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zaslána smlouva o výkonech a službách, kterou je třeba vytisknout, vlastnoručně podepsat a odeslat poštou, nebo osobně doručit na adresu uvedenou ve smlouvě. Smlouvy musí být fyzicky doručeny do 30. 06. 2018. Na základě podepsané smlouvy o výkonech a službách budou každému uchazeči zaslány pokyny k platbě na první semestr výuky.

 

Kontakt
Ing. David Březina, Ph.D., e-mail: DBrezina@seznam.cz, tel: +420 728 972 005.