VĚDA A VÝZKUM

Konference

Rekreační účinky lesních ekosystémů: příklady dobré praxe (2017, Křtiny)
Tržní realizace mimoprodukčních funkcí lesa (2016, Křtiny)

uldep19 uldep20 

Výzkumná a vědecká činnost

Oblast působnosti vědecko-výzkumné a poradenské činnosti je velmi široká a zasahuje do všech ekonomicko-manažerských oblastí a všech oborů lesnicko-dřevařského sektoru. Mezi dvě hlavní oblasti výzkumu patří v současné době hodnocení významu lesních podniků a organizací ochrany přírody a krajiny pro lokální ekonomiku a zjišťování peněžních toků souvisejících s plněním socioekonomických funkcí lesních ekosystémů.

Druhá oblast výzkumu je zaměřena na ekonomiku dřevozpracujících podniků, především hodnocení výkonnosti, konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků a analýza trhu s dřívím a výrobky ze dřeva.

ÚLDEP také poskytuje poradenskou činnost pro organizace lesnicko-dřevařského sektoru a působí jako znalecký ústav v oblasti oceňování nemovitých věcí (především lesních pozemků).

Konkrétními řešenými tématy z pohledu vědecko-výzkumné činnosti jsou:

 • Hodnocení vlivu lesních podniků a lesního hospodářství na ekonomický a sociální rozvoj území pomocí aplikace metodiky výpočtu lokálního multiplikátoru
 • Zjišťování peněžních toků souvisejících s plněním socioekonomických funkcí lesních ekosystémů
 • Ekonomika a management zvláště chráněných území
 • Environmentální a lesnická ekonomika a politika
 • Lesní pedagogika
 • Hodnocení konkurenceschopnosti a výkonnost podniků dřevozpracujícího průmyslu
 • Analýza současného stavu zpracování dříví
 • Modely tvorby cen dříví v obchodních vztazích
 • Využití přírodních a ekologických materiálů ve stavebnictví
 • Marketingový výzkum staveb na bázi dřeva
 • Využití dendromasy pro energetické účely
 • Analýza trhu práce v lesnicko-dřevařském sektoru
 • Zaměstnanost v regionu v rámci lesnicko-dřevařského sektoru
 • atd.

ÚLDEP také plní výzkumné úkoly účelové činnosti na území Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Tyto úkoly jsou zaměřeny do oblastí lesnické pedagogiky; zhodnocení ekonomické efektivity certifikace lesů, pilařského provozu; návrhy marketingových strategií a studií proveditelnosti; rekreačního využívání území apod.