PROJEKTY

 

Ústav se specializuje na projekty menšího rozsahu, většinou jednoleté. Mezi nejvýznamnější projekty řešené na ÚLDEP v posledních 5 letech patří:

Zahraniční projekty

Lesnická inventarizace a trvale udržitelné lesnické hospodaření v chráněných oblastech Tušheti v Gruzii (2016 – 2019)

Cíl projektu: vytvoření jednoduchého komplexního Lesního hospodářského plánu, nástrojů pro oblast sběru dat a legislativní analýza.

Projekty Grantové služby Lesů České republiky, s. p.

Vyhodnocení veřejného zájmu na lesích a návrh komunikační strategie s veřejností na příkladu modelového území Třeboňské pánve (2016 – 2018)

Cíl projektu: vyhodnocení současného stavu využívání lesů veřejností ve smyslu kvantitativním i kvalitativním, analýza vnímání lesů a lesnictví odbornou i laickou veřejností a návrh možností realizace opatření vedoucích ke zlepšení pozitivního vnímání lesnictví (při těžebních zásazích, v návaznosti na rekreační aktivity – pohyb turistů, jejich usměrňování, řešení krizových situací).

Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků (2015)

Cíl projektu: detailní analýza zpracovatelských kapacit dříví v ČR dle jednotlivých krajů a stupňů finalizace výroby.

Interní projekty

Dílčí projekt institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně – Analýza uplatnitelnosti absolventů Lesnické a dřevařské fakulty na trhu práce (2016)

Cíl projektu: vytvoření ojedinělé komplexní analýzy trhu práce lesnicko-dřevařského sektoru v regionu Jihomoravského kraje vytvořené ve spolupráci se zaměstnavateli, zástupci profesních institucí a úřady práce, která povede ke zjištění příčin neúspěchu zaměstnanosti a uplatnitelnosti absolventů Lesnické a dřevařské fakulty v praxi.

Projekty Interní Grantové Agentury LDF MENDELU:

LDF_VT_2017006 – Vytvoření metodiky komplexního hodnocení ekonomických vlivů plynoucích z rekreačního využívání lesních ekosystémů (2017)

Cíl projektu: vytvoření metodologického postupu, který by umožnil stanovit obvyklou (tržní) hodnotu rekreační funkce lesů v případě, že vznikne reálná tržní poptávka a ověření tohoto postupu v zájmovém území.

LDF_VT_2016007 – Kvantifikace vlivu vybraného lesního podniku na lokální ekonomiku regionu (2016)

Cíl projektu: kvantifikace a vyhodnocení socioekonomických vlivů lesního podniku a lesního hospodářství na lokální ekonomiku. Metodický přístup je založen především na komplexním zjišťování skutečných i potenciálních cash-flow plynoucích do a ze zájmového území.

LDF_VT_ 2015010 – Význam Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny pro lokální ekonomiku (2015)

Cíl projektu: kvantifikace a následné vyhodnocení vlivu účelového lesního podniku a lesního hospodářství na ekonomický a sociální rozvoj území pomocí aplikace metodiky výpočtu lokálního multiplikátoru a zjišťování potenciálních peněžních toků souvisejících s plněním socioekonomických funkcí lesních ekosystémů v zájmovém území Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.

Interní projekt financovaný MENDELU – Alternativní přístupy k hodnocení rekreačního potenciálu v zájmovém území ŠLP ML Křtiny (2013)

Cíl projektu: kvantifikovat a vyhodnotit vybranou socioekonomickou funkci lesa (funkci rekreační) s využitím alternativních hodnotících přístupů na příkladu tří polesí Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (ŠLP) - Polesí Vranov, Polesí Habrůvka a Polesí Bílovice nad Svitavou, které jsou odlišné přírodními podmínkami i způsobem managementu

Participace na projektech Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INOBIO – Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (2012 – 2015)

Cíl projektu: uplatnění efektivních nástrojů zajišťování kvality vzdělávání a adaptace na měnící se společenské a sociekonomické podmínky. 

OPVK Akademie – Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně s ohledem na disciplíny společného základu (2012 – 2015)

Cíl projektu: inovace vybraných předmětů a rozšíření nabídky kurzů průřezově ve všech studijních programech fakulty, zvyšování kvalifikace a dovedností cílové skupiny zaměstnanců absolvováním odborných kurzů či získání zkušeností v zahraničí.

Perspektivy krajinného managementu – inovace krajinářských disciplín (2011 – 2013)

Cíl projektu: dosáhnout výrazného zkvalitnění dovedností akademických pracovníků a zkvalitnění přípravy studentů na řešení problémů vyplývajících ze zvyšující se frekvence nebezpečných přírodních jevů.

Participace na projektech Národní agentury zemědělských věd (NAZV)

Aktuální a strategické možnosti trvale udržitelného poskytování funkcí lesa a služeb polyfunkčního lesního hospodářství veřejnosti z hlediska sociálně-ekonomického, politického a právního v České republice (2015 – 2018)

Cíl projektu: Podpořit zachování a udržitelné využívání biologických, půdních a vodních zdrojů v rámci zemědělských, lesních a vodních ekosystémů

Diferenciace intenzit a postupů hospodaření ve vztahu k zajištění biodiverzity lesa a ekonomické životaschopnosti lesního hospodářství (2012 – 2016)

Cíl projektu: na základě typologických podkladů definovat optimální hospodářská opatření pěstební a těžební činnosti a vykalkulovat ekonomickou efektivnost pěstování lesních porostů v teoreticky schůdném a prakticky použitelném členění.